Gestalttherapie

De gestalttherapie werd in de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkeld door (o.a.) Fritz Perls.

Perls (1893 – 1970) was psychiater en heeft als eerste kritische kanttekeningen geplaatst bij de psychoanalyse van Freud. Naast de psychoanalyse werd hij geïnspireerd door de gestaltpsychologie (psychologie van de waarneming: vanuit het grote geheel (gestalt) krijgen de onderdelen hun betekenis) en de existentiële fenomenologie (het fundamentele gezichtspunt dat al ons doen en laten, ons bewustzijn, onze waarneming ondenkbaar zijn zonder ons in-de-wereld-zijn). In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam de gestalttherapie naar Nederland. Was de gestalttherapie in de beginjaren vooral gericht op het proces van zelfrealisatie en creatieve aanpassing, nu ligt haar focus vooral op de wisselwerking van een persoon en zijn wereld.
Gestalttherapie gaat uit van contact. Contact is voor mensen van even groot belang als zuurstof en water. Uitgangspunt daarbij is dat ieder mens vanaf de aanvang van zijn leven onlosmakelijk verbonden is met zijn leefomgeving. Als het contact en de uitwisseling tussen de mens en zijn leefomgeving verstoord is, ontstaat psychische problematiek.
Ook trauma’s in ontmoetingen met anderen bepalen ons denken, voelen en handelen, onze kracht of onze onmacht. Daarnaast kan in uw persoonlijke aanleg problematiek bestaan die een gezonde benadering van anderen in de weg staan met alle gevolgen van dien.
Het uitgangspunt van Gestalttherapie is dat op het snijvlak van de ontmoeting tussen mensen de gebeurtenissen zich afspelen en op ditzelfde snijvlak ontmoeten cliënt en therapeut elkaar en kan ik vanuit mijn taak als therapeut sturen en interveniëren middels diverse methoden.
Anders gezegd: de persoonlijke ontmoeting tussen cliënt en therapeut is het hart van de therapie. De therapeut is degene die zich heeft verdiept in menselijke processen en getraind is in het doen van interventies die de cliënt kunnen dienen in het herstelproces.
De Gestaltbenadering, in combinatie met mijn universitaire graad in de Pedagogiek, is het fundament van waaruit ik werk en kijk naar psychische problemen en psychische gezondheid. Het bepaalt de richting waarin te zoeken naar oplossingen en verbeteringen.
Ter aanvulling op mijn vaardigheden als Gestalttherapeut heb ik de opleiding tot symbooldramatherapeut gevolgd.
www.nvagt-gestalt.org