Kwaliteit van de zorg

Privacybeleid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan De Mare, Praktijk voor Psychotherapie niet instaan voor de volledigheid, juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
De Mare, Praktijk voor Psychotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie die op de website beschikbaar is.
De inhoud van dit document en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder dat De Mare, Praktijk voor Psychotherapie voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan De Mare, Praktijk voor Psychotherapie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

DE MARE Praktijk voor Psychotherapie (José de Mare, eigenaar)

Stationsweg 60 (bezoekadres)
6711 PT Ede

Bezuidenhout 11 (postadres)
6711 JX Ede

info@demare-psychotherapie.nl

Wanneer leg ik uw gegevens vast?

Wanneer u telefonisch, via mijn website of andere communicatiekanalen met mij contact heeft, leg ik persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt ook tijdens een intakegesprek en tijdens consulten.

Welke persoonsgegevens leg ik vast?

De Mare, Praktijk voor Psychotherapie kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, naam van uw zorgverzekeraar en polisnummer. Daarnaast worden er gespreksverslagen gemaakt, met een samenvatting van wat er tijdens een consult besproken is.
De Mare, Praktijk voor Psychotherapie kan naast de persoonsgegevens die u aan mij verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit bronnen van derden zoals huisartsen of collega’s die u naar mij verwijzen.

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan De Mare, Praktijk voor Psychotherapie uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst:

 • het accepteren van uw aanvraag voor ondersteuning;
 • De Mare, Praktijk voor Psychotherapie stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van mijn dienstverlening.
 • het vastleggen van de inhoud gesprekken met als doel naslag te kunnen uitvoeren tijdens vervolggesprekken, en antwoord te kunnen geven op vragen die u over gesprekken uit het verleden mocht hebben.
 • voor het behandelen van klachten of geschillen;

Conform De wet:

 • De Mare, Praktijk voor Psychotherapie is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.

Gerechtvaardigd belang:

 • crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kan ik de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij mij opvragen welke persoonsgegevens ik van u heb en waarvoor ik uw persoonsgegevens gebruik.
 • Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
  Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoek ik in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.
 • U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat ik niet of niet volledig kan voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat De Mare, Praktijk voor Psychotherapie verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.
 • U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat De Mare, Praktijk voor Psychotherapie in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien De Mare, Praktijk voor Psychotherapie de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.
 • U heeft het recht om de door u aan De Mare, Praktijk voor Psychotherapie verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor heb ik dan wel een machtiging van u nodig, zodat ik zeker weet dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.
  Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die ik van u verwerk op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt u rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via http://www.demare-psychotherapie.nl/contact/, of middels een brief naar: De Mare, Praktijk voor Psychotherapie, Bezuidenhout 11 (postadres) 6711 JX Ede

Vermeld in uw verzoek om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw verzoek uw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vraag ik u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. De Mare, Praktijk voor Psychotherapie vraagt u dit omdat ik moet kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt.

De Mare, Praktijk voor Psychotherapie reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door De Mare, Praktijk voor Psychotherapie. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;

 • wanneer ik uw gegevens gebruik voor profilering;
 • tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Beide middelen waar het recht van bezwaar op van toepassing is, worden door De Mare, Praktijk voor Psychotherapie niet ingezet.

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

José de Mare, eigenaar van De Mare, Praktijk voor Psychotherapie die belast is met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door mij vastgestelde doelen, zoals de mondelinge en schriftelijke communicatie en de financiële administratie, ten behoeve van een goede dienstverlening.

Ook schakel ik derde partijen in ten behoeve van mijn dienstverlening aan u waaronder:

 • incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft De Mare, Praktijk voor Psychotherapie duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij De Mare, Praktijk voor Psychotherapie?

De Mare, Praktijk voor Psychotherapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ik bewaar uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten De Mare, Praktijk voor Psychotherapie. Deze beveiligingseisen stel ik ook aan de derde partijen die voor mij persoonsgegevens verwerken.

Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?

Tip 1

U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van persoonlijke gegevens en van wat er tijdens consulten besproken wordt. Pas hierbij met name op het gebruik van social media zoals Facebook en Twitter. Dit zijn media waar het heel makkelijk is om iets (impulsief) op te zetten, maar zeer moeilijk om het er weer af te krijgen.

Tip 2

Wees alert op ‘phishing’: José de Mare van De Mare, Praktijk voor Psychotherapie zal u nooit naar uw wachtwoorden of bankgegevens vragen via email of telefoon. Ook zal ik u niet spontaan bellen om persoonlijke gegevens te vragen indien u geen therapietraject bij mij heeft lopen.

Hoe lang bewaart De Mare, Praktijk voor Psychotherapie uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang het nodig is om mijn service aan u te kunnen leveren.

Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt en volgens de wet WGBO waar een bewaartermijn geldt van 15 jaar voor patiëntendossiers.

Klacht- en Tuchtrecht

Stap 1: Klacht bespreken met de therapeut

In geval van een klacht treedt de cliënt eerst in contact met de therapeut om de klacht in goed overleg te bespreken en zo nodig te verhelpen. Deze eerste stap is noodzakelijk en gelukkig meestal afdoende.

Stap 2: Klachtrecht beroepsvereniging

Als onderling overleg niet afdoende is kan de cliënt zich richten tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging NVAGT (http://www.nvagt-gestalt.org/afbeeldingen/2016-03-20_Klachtenformulier_NVAGT_2.0.pdf). De klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet op basis hiervan een (niet bindende) uitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Stap 3: Onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschillencommissie in het kader van de Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Wanneer u een klacht heeft over de geboden zorg, en deze niet rechtstreeks met mij wil of kan bespreken, dan is het mogelijk dat u gratis gebruik maakt van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Geschilleninstantie

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van (1 januari 2017) is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Stap 4: Tuchtrechtspraak van de NAP

Tenslotte kan de cliënt een klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze Stichting. Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de NAP (http://tuchtrechtspraak-nap.nl/nap-trs).